Algemene voorwaarden

Wij willen met MotorTref.nl een leuk, gezellig en toegankelijk platform bieden waar iedereen zich thuis kan voelen. Het doel van MotorTref.nl is het samenbrengen van gelijkgestemde motorrijders door leden de mogelijkheid te geven ritten te organiseren via de website. Hieronder lees je de huisregels.

Artikel 1 Definities

1.1 MotorTref.nl is een internetplatform dat toegankelijk is voor anonieme bezoekers en leden.
MotorTref.nl is een particulier initiatief en heeft geen winstoogmerk.

1.2 ‘Leden’ zijn geregistreerde bezoekers die met een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen inloggen.

1.3 ‘Toerritten’ zijn toerritten die door leden georganiseerd worden, en waar andere leden aan kunnen deelnemen.

1.4 Met ‘Toerrit toevoegen’ kunnen leden toerritten publiceren in de Toeragenda van MotorTref.nl.

Artikel 2 Toegang en registratie

2.1 Natuurlijke personen en bedrijven mogen lid worden. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap is gratis.

2.2 Na registratie krijg je de beschikking over een gebruikersnaam en een wachtwoord waarmee je kunt inloggen. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld.

2.3 In het geval dat je deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt MotorTref.nl zich het recht voor om je lidmaatschap zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen. 

2.4 Het is niet de bedoeling dat je gebruikersnaam en wachtwoord door anderen worden gebruikt. Als je het vermoeden hebt dat je gebruikersnaam en wachtwoord door iemand anders wordt gebruikt, dien je MotorTref.nl daarvan onmiddellijk in kennis te stellen. Ook dien je je wachtwoord direct te wijzigen.

2.5 MotorTref.nl heeft het recht je als lid te weigeren.

Artikel 3 Het gebruik

3.1 Je zult MotorTref.nl niet misbruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Denk aan de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten of beelden, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, het verspreiden van vertrouwelijke informatie, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen, diefstal en heling, hacking, vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van software, systemen of data, het verspreiden van virussen of het op ander wijze opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag.

3.2 Je verklaart de persoonlijke gegevens van derden, waarover je via MotorTref.nl beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens je via MotorTref.nl beschikt. Je verklaart geen junkmail, spam, kettingbrieven, mailings of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

3.3 Je zult je in je communicatie correct gedragen en je profiel zal in overeenstemming zijn met het door MotorTref.nl nagestreefde doel. MotorTref.nl heeft het recht profielen en forumberichten te controleren en kan profielen en forumberichten die niet beantwoorden aan zijn doel of aan deze voorwaarden, wijzigen, weigeren of verwijderen.

3.4 De Toeragenda mag uitsluitend gebruikt worden voor het publiceren van toerritten die door en voor leden georganiseerd worden.

3.5 De Toeragenda mag niet gebruikt worden om te verwijzen naar toerritten die elders gepubliceerd zijn en/of door derden georganiseerd worden.

3.5 Alleen leden kunnen deelnemen aan toerritten. Introducés zijn alleen toegestaan als het lid dat de rit organiseert hier toestemming voor geeft.

3.6 Bepaalde delen van de website zijn alleen toegankelijk voor leden.

3.7 Aanmelden voor toerritten dient exclusief via de website plaats te vinden.

3.8 Je zult MotorTref.nl niet zonder toestemming gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welk commercieel doel dan ook.

3.9 Foto’s en routebestanden die je op of via MotorTref.nl publiceert, kunnen op social media kanalen en website van MotorTref.nl gedeeld worden. Door je publicatie van een foto of routebestand geef je toestemming hiervoor aan MotorTref.nl.

Artikel 4 Privacy en bescherming

4.1 Het privacybeleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van MotorTref.nl. Door lid te worden verklaar je het met dat beleid eens te zijn en je ernaar zal gedragen.

4.2 Het is toegestaan om contactgegevens zoals telefoonnummers, adressen, achternamen, URL’s, e-mail adressen, of andere persoonlijk herleidbare informatie in oproepen en/of je profiel op te nemen. Je realiseert je dat andere leden daar inzage in hebben en dat MotorTref.nl niet kan garanderen dat daar geen misbruik van gemaakt kan worden gemaakt.

4.3 Je zult alleen je eigen gemaakte foto’s op MotorTref.nl publiceren. Publiceer je foto’s die door een ander (persoon of bedrijf) zijn gemaakt, dan garandeer je dat je daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van (die) anderen, zoals het auteursrecht en het portretrecht.

4.4 MotorTref.nl streeft naar de hoogst mogelijke vorm van privacy van haar leden. MotorTref.nl zorgt ervoor dat de persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. De persoonsgegevens die worden opgenomen in de database van MotorTref.nl worden uitsluitend gebruikt door MotorTref.nl zelf.  De persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt en worden niet met derden gedeeld.

4.5 Wel staat het MotorTref.nl vrij algemene, niet op personen herleidbare sociaaldemografische gegevens aan specifieke partners te verstrekken, opdat deze hun advertenties beter kunnen afstemmen. Je identiteit wordt daarbij nooit prijsgegeven.

Artikel 5 Intellectueel eigendom

5.1 Je zult zonder toestemming van MotorTref.nl en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen materiaal afkomstig van onze site bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s, profielen van leden, artikelen en overige inhoud van de site.

5.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website van MotorTref.nl zijn het intellectuele eigendom van MotorTref.nl en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder toestemming van MotorTref.nl.

5.3 De gebruiksrechten die door MotorTref.nl aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij MotorTref.nl. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van MotorTref.nl is strikt verboden.

5.4 Het is in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van MotorTref.nl en de broncode of elementen waaruit de diensten van MotorTref.nl zijn opgebouwd, op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

Artikel 6 Beëindiging

6.1 MotorTref.nl is gerechtigd je lidmaatschap zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot MotorTref.nl te blokkeren als je je verplichtingen richting MotorTref.nl zoals beschreven in deze algemene voorwaarden niet correct nakomt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en garantie

7.1 MotorTref.nl kan niet garanderen dat informatie die via MotorTref.nl aan anonieme bezoekers of leden beschikbaar wordt gesteld juist is. MotorTref.nl is dus niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die bij of door [leden van] MotorTref.nl op de site is geplaatst.

7.2 MotorTref.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, gebeurtenissen of onjuistheden geleden vóór, tijdens of na de door de leden georganiseerde toerritten.

7.3 MotorTref.nl is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van de website. MotorTref.nl kan niet garanderen dat deze beveiliging tegen ieder risico beschermt, noch dat MotorTref.nl foutloos is en niet zal worden gehinderd door storingen. MotorTref.nl is niet aansprakelijk voor schade die je daardoor zou kunnen lijden.

Artikel 8 Wijzigingen

8.1 MotorTref.nl kan deze voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen. De op de website gepubliceerde versie is steeds de meest recente.

Versie januari 2022